فهرست بازی های آتی
     
     
     
     
     
     
     
     
عنوان پلتفرم تاریخ انتشار پیش خرید
NOT AVAILABLE! Wii U ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! Android ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! iOS ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! Nintendo 3DS ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! Nintendo Switch ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! PS Vita ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! PS4 ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! Xbox One ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! PC ۱۱ دی ۱۳۹۸
NOT AVAILABLE! Mac ۱۱ دی ۱۳۹۸ -